Answer ( 1 )

  1. Mogu da se jave već od 15. dana života, a prisutni su najkasnije do devetog meseca. Period u kome se najčešće javljaju i spontano povlače je od drugog do petog meseca.

    Best answer

Leave an answer